Kategorie

Statystyki

 • Liczba zadanych pytań: 12113
 • Liczba udzielonych odpowiedzi: 193255
 • Liczba zarejestrowanych użytkowników: 4197

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego JakiPupil.pl

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady działania serwisu JakiPupil.pl (zwanego dalej Serwisem), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

Od Użytkowników oczekuje się uczciwości i respektowania postanowień Regulaminu.

Definicje

§ 2

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady działania Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

Serwis – serwis JakiPupil.pl prowadzony przez IT Developers s.c. Tomasz Kraus, Łukasz Haluch, stanowiący system informatyczny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony internetowej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług wskazanych w Regulaminie; ilekroć w Regulaminie mowa o Serwisie, należy przez to rozumieć także Organizatora;

Organizator – organizator Serwisu – IT Developers s.c. Tomasz Kraus, Łukasz Haluch ul. Sikorskiego 18b 38-300 Gorlice

Administrator – organizator Serwisu lub osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania Serwisem.

Użytkownik – korzystająca z Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Treść – wszelkie treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie, będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub informacjami nie chronionymi prawem autorskim, z wyłączeniem treści mających charakter reklamy przewidzianej Regulaminem.

Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z usług Serwisu.

Usługi Serwisu

§ 3

W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniany jest system informatyczny w celu umieszczania oraz przechowywania w Serwisie Treści.

Korzystanie z serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam wymaga Rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Wymagania techniczne

§ 4

Korzystanie z usług Serwisu wymaga korzystania z przeglądarki internetowej MSIE 6.0, Firefox 1.0, Opera 7.0 lub kompatybilnej, z włączoną opcją „cookies”, o rozdzielczości ekranu przynajmniej 800x600.

Rejestracja i konto Użytkownika

§ 5

Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.

Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego (http://JakiPupil.pl/rejestracja).

Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.

Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto (http://JakiPupil.pl/profil).

Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.

Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako:

 • zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu,
 • zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 • zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od Administratora;

Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.

Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.

Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:

 • na swoje żądanie – wyrażone w drodze e-mailowej;
 • bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.

Umieszczanie i przechowywanie Treści

§ 6

Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników i przechowywanie w Serwisie Treści:

 • mających bezprawny charakter,
 • reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu,
 • obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste,
 • naruszających dobry wizerunek Serwisu

Umieszczenie oraz przechowywanie w Serwisie Treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego nie może naruszać cudzych praw.

Umieszczenie w Serwisie Treści o powyższym charakterze traktowane jest jako oświadczenie Użytkownika, że:

 • przysługują mu autorskie prawa majątkowe do jej utrwalenia, zwielokrotnienia oraz udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
 • za pośrednictwem Serwisu nieodpłatne publicznie udostępnia umieszczoną w nim Treść w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
 • udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrzymanie umieszczonych przez siebie Treści na stronie internetowej Serwisu.

Użytkownik umieszczający w Serwisie Treść chronioną prawem autorskim lub pokrewnym ponosi pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za ewentualne związane z tym naruszenia praw osób trzecich.

Umieszczenie w Serwisie Treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu następuje z chwilą przesłania jej przez Użytkownika drogą elektroniczną Administratorowi przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu.

Umieszczenie w Serwisie Treści następuje na czas nieoznaczony. Na zasadach określonych w Regulaminie Użytkownikowi przysługuje jednak prawo rozwiązania umowy o świadczenie usługi związanej z umieszczeniem w Serwisie Treści oraz – po jej wygaśnięciu – prawo żądania usunięcia z Serwisu umieszczonych przez Użytkownika Treści. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Administratorowi Serwisu przysługuje prawo sporządzenia i zachowania kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu.

Korzystanie z Treści

§ 7

Użytkownikom przysługuje prawo korzystania z umieszczonych w Serwisie Treści jedynie na własne potrzeby, w celach nie mających charakteru komercyjnego. W przypadku, gdy Treść stanowi przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego, Użytkownik może z niej korzystać w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Korzystanie z Treści na zasadach określonych w Regulaminie jest nieodpłatne.

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za dokonane przez siebie naruszenia cudzych praw autorskich lub pokrewnych do Treści umieszczonych w Serwisie.

Kontrola Treści

§ 8

Administrator ma prawo kontrolować – w miarę swoich możliwości – umieszczane przez Użytkowników Treści w celu wyeliminowania z Serwisu tych, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

W przypadku stwierdzenia, że umieszczona w Serwisie treść nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, Administratorowi przysługuje prawo usunięcia umieszczonej przez Użytkownika Treści z Serwisu.

Polityka Prywatności

§ 12

Administrator gwarantuje ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminie.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji usług Serwisu oraz w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.

Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach oraz udostępnione:

 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmiotom reprezentującym Organizatora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia usług Serwisu w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z usług Serwisu,
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Zakres przetwarzanych w Serwisie danych osobowych obejmuje następujące informacje: imiona i nazwiska, wykształcenie, adres email.

Podstawą prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru danych osobowych jest zgoda Użytkowników, których dane dotyczą, oraz wskazane wyżej przepisy prawa.

Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak konieczny do realizacji celów Serwisu, o których mowa w ust. 2. Dane są udostępniane Administratorowi na etapie rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Użytkownikom przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usług Serwisu, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści tychże danych; uprawnienia te Użytkownik realizuje w drodze uzupełnienia oraz przesłania drogą elektroniczną odpowiedniego formularza aktualizacyjnego,
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Pomimo zakończenia korzystania z usługi świadczonej w ramach Serwisu Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub niezbędne:

 • do rozliczenia usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
 • do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z usługi,
 • w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.

Na pytania Użytkownika dotyczące zasad przetwarzania w Serwisie danych osobowych, kierowane do Serwisu drogą e-mailową za pomocą formularza na stronie: http://JakiPupil.pl/kontakt, Administrator odpowiada na podany w formularzu email w możliwie najszybszym terminie.

Odpowiedzialność Administratora

§ 13

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,
 • działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu oraz
 • naruszenia przez Użytkowników cudzych praw w związku z korzystaniem z Serwisu – w szczególności gdy udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania lub udostępniania przez Użytkowników Treści Administrator nie wie o bezprawnym charakterze tychże Treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do wskazanych Treści.
 • wypłacalność Użytkowników,
 • niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, w tym wszelkie skutki prawne z tym związane,
 • działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z usług Serwisu,
 • działania Użytkowników lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z usług Serwisu,
 • wadliwe działanie Serwisu spowodowane siłą wyższą.

Niezależnie od powyższego Administrator w miarę możliwości dba o odpowiedni poziom merytoryczny Serwisu, w tym umieszczanych w nim Treści oraz reklam.

W razie stwierdzenia naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Administratorowi przysługuje prawo zastosowania środków przewidzianych w Regulaminie, w tym blokady konta nieuczciwego Użytkownika i jego wyrejestrowania z Serwisu. Administrator oświadcza jednak, że niejednokrotnie nie ma możliwości weryfikacji legalności działania Użytkowników, w tym dokonania oceny, czy działanie to nie narusza cudzych praw. Za skutki naruszeń odpowiadają Użytkownicy, którzy naruszeń się dopuścili.

Postępowanie reklamacyjne

§ 14

Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych w ramach Serwisu usług.

Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@JakiPupil.pl

Administrator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, w miarę możliwości w terminie do 7 dni.

Rozwiązywanie umów o świadczenie usług Serwisu

§ 15

Umowa o świadczenie usługi Serwisu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email kontakt@JakiPupil.pl

Organizatorowi Serwisu przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług Serwisu w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania tejże umowy przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje w drodze złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli w formie elektronicznej.

Umowa o świadczenie usług Serwisu wygasa z chwilą złożenia oświadczenia woli, o którym mowa ust. poprzedzających.

Rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem nie ma skutku dla umów zawartych pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

Wygaśnięcie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem skutkuje likwidacją konta Użytkownika, jego wyrejestrowaniem z Serwisu oraz usunięciem umieszczonych przez niego w Serwisie Treści lub reklamy. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem zasad Polityki Prywatności.

Zmiany Regulaminu

§ 16

Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji nowej wersji Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym zakresie może zostać złożone w formie e-maila przesłanego Administratorowi w ciągu 7 dni od daty zmiany Regulaminu. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu w wymaganym terminie traktuje się jako jej zaakceptowanie.

Odmowa akceptacji nowej wersji Regulaminu skutkuje wygaśnięciem zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych i w konsekwencji likwidacją konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowaniem z Serwisu. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem zasad Polityki Prywatności.

Ostatnia zmiana regulaminu nastąpiła dnia 4 marca 2009